Saturday, 16/10/2021 - 22:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH ĐÔNG XUÂN – QUỐC OAI

DỰ THẢO KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN CỤM SỐ 4

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm số 4

 các môn cơ bản từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2021-2022.

 

Căn cứ Công văn số 1315/BGDĐT ngày 16/4/2020 của Bộ giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học; Căn cứ Công văn số 1855/SGDĐT-GDPT ngày 15/6/2020 của Sở giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH - PGD&ĐT ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc bồi dưỡng CBQL, GV, NV ngành giáo dục huyện Quốc Oai năm học 2021-2022 và các yêu cầu nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021 - 2022; Căn cứ Công văn số 225/PGD&ĐT-TH ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn năm học 2021-2022.

Căn cứ tình hình thực tế của các trường Tiểu học trong Cụm chuyên môn số 4;

Cụm trưởng (Trường Tiểu học Tuyết Nghĩa)  xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm 4 các môn cơ bản từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2021 – 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp cán bộ quản lý các trường Tiểu học thống nhất nội dung chỉ đạo về sinh hoạt chuyên môn, xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn về các nội dung; nghiên cứu tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông 2018, nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch và họat động giáo dục … góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn ngiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Tiểu học để thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở các nhà trường trong cụm.

Tổ chức các hoạt động chuyên môn trong cụm nhằm tạo cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, trong giảng dạy cho các thành viên trong cụm tạo điều kiện hoàn thiện cho mỗi đơn vị nhà trường. Xây dựng nề nếp, giải quyết những khó khăn vướng mắc của mỗi nhà trường nhằm đổi mới phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ và giáo viên.

2. Yêu cầu

- Cụm trưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên môn hiệu quả đảm bảo mục tiêu giáo dục, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường và địa phương. Không đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên khi sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

- Đối với công tác quản lý: BGH các trường cần tạo điều kiện cho các thành viên  tham gia tích cực, đạt hiệu quả tốt nhất trong mọi hoạt động. Đối với công tác chuyên môn, đây là khâu then chốt, trọng tâm của Cụm chuyên môn Mỗi vấn đề đưa ra phải được bàn bạc thống nhất ở tất cả các trường trong cụm, từng nội dung theo kế hoạch phải được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện nhằm nâng cao tay nghề giáo viên, học sinh được học tập chủ động, tích cực, hứng thú.  

- Mỗi thành viên trong Cụm  phải có tinh thần chủ động, tích cực tham

 mưu để các buổi sinh hoạt được phong phú về hình thức tổ chức, sâu sắc về chuyên môn, có tác dụng nâng cao chất lượng mọi mặt của mỗi nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN:

 1. Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông 2018:

    Đây là nội dung chuyên môn cần nghiên cứu để tạo cơ sở cho việc chuẩn bị tiếp cận chương trình thay đổi SGK và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cho các lớp 3,4,5 ở  các năm tiếp theo.

    Chuẩn bị tài liệu chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, photo cho mỗi thành viên trong cụm chuyên môn tìm hiểu nghiên cứu để chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong các buổi sinh hoạt chuyên môn.

     2.Trao đổi Thông tư 27/TT-BGD&ĐT Thông tư ban hành Quy định đánh giá HSTH;Thông tư 28/2020.

3.Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học: Gồm các bước sau:

           Bước 1: Xây dựng bài minh họa:

Các trường thực hiện chuyên đề cần thống nhất chọn bài minh họa, chọn giáo viên dạy minh họa. Khuyến khích  các giáo viên  tự nguyện đăng ký dạy minh họa.

Giáo viên dạy minh họa cần nghiên cứu chương trình môn học, kế hoạch dạy môn học đó, sách giáo khoa, tài liệu. Phối hợp với giáo viên trong tổ để xây dựng bài minh họa đảm bảo PPDH phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với việc hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

             Bước 2: Tổ chức dạy học minh họa và dự giờ:

Giáo viên dạy minh họa để các trường trong cụm dự giờ, phân tích bài học. Khi dự giờ cần quan sát kỹ hoạt động học tập của học sinh kết  hợp với việc tổ chức các hoạt động giảng dạy của giáo viên.

Trong quá trình dự giờ, giáo viên phải  quan sát, ghi chép, ghi hình hoạt động học của học sinh để sử dụng khi phân tích bài học.

            Bước 3: Phân tích bài học:

Khi dự giờ xong cần tập trung trao đổi và chia sẻ vào các vấn đề:

 • Hoạt động học của học sinh
 • Tổ chức hoạt động học cho học sinh
 • Kế hoạch dạy học, sự tương tác học sinh- học sinh, học sinh-giáo viên, tâm lý

học sinh, không khí lớp học…

   Bước 4: Vận dụng kết quả sinh hoạt chuyên môn vào bài học hàng ngày.

 1. Một số nội dung khác cần trao đổi khi tổ chức sinh hoạt chuyên môn

 trong cụm trường:

 • Triển khai các văn bản  chỉ đạo chuyên môn và thảo luận các biện pháp tổ

chức thực hiện những nội dung có liên quan đến dạy và học, việc thực hiện quy chế, quy định về chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị…

 • Trao đổi kinh nghiệm về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực,

xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường chủ động tích cực, tự học của học sinh

 • Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch giáo dục cho từng môn

học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh.

III. TỔ CHỨC  THỰC HIỆN:

 1. Thành phần:

Cụm chuyên môn số 4 các môn cơ bản  từ lớp 1 đến lớp 5 gồm 7 trường sau:

 • Trường Tiểu học Tuyết Nghĩa  (cụm trưởng)
 • Tiểu học Hòa Thạch A
 • Tiểu học Hòa Thạch B
 • Trường Tiểu học Phú Mãn
 • Trường Tiểu học Đông Xuân 
 • Trường Tiểu học Phú Cát 
 • Trường Tiểu học Spring Hill

2. Lịch thực hiện chuyên đề cụm:

 

Thời gian

Nội dung

Trường thực hiện

Địa điểm thực hiện

Thành phần

Tháng 11/2021

- CĐ 1: Dạy học theo phát triển năng lực học sinh: Môn Toán lớp 2.

- CĐ2: Dạy học theo phát triển năng lực học sinh: Đạo đức lớp 5.

 TH Tuyết Nghĩa

Trường TH Tuyết Nghĩa

CBQL, giáo viên dạy và tổ trưởng, tổ phó  khối 2 và khối 4

Tháng 12/2021

(2 trường)

 

 TH Hòa Thạch A

 

 

 

 

TH Đông Xuân

 

 

 

 

 

Tháng 2/2022

(2 trường)

 

 TH Phú Mãn

 

 

 

 

 

Hòa Thạch  B

 

 

 

 

 

Tháng 3/2022

(2 trường)

 

 

 

Spring Hill

 

 

 

 

 TH Phú  Cát

 

 

 

 

*Lưu ý:Thời gian tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm: Tổ chức 2 trường/1 đợt, tất cả các đợt thực hiện vào sáng thứ 7.

- Sau khi các trường thực hiện xong chuyên đề cụm, các trường sẽ thảo luận thống nhất:

+ Chọn cử và góp ý xây dựng chuyên đề để giao lưu giữa các cụm trong huyện. Đối với GV được cụm cử chọn đi tham gia giao lưu có trách nhiệm chủ động chuẩn bị nội dung, kế hoạch bài dạy. Các thành viên trong cụm đóng góp ý kiến xây dựng và hỗ trợ khi cần thiết.

+ Thời gian thực hiện: tháng 4/2022

3. Đối với Cụm trưởng (TH Tuyết Nghĩa)

- Xây dựng kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn, trao đổi với cán bộ quản lí các trường trong cụm để thống nhất kế hoạch, nội dung, hình thức sinh hoạt.

- Báo cáo tình hình thực hiện sinh hoạt cụm chuyên môn về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Đăng kí lịch công tác với Phòng Giáo dục và thông báo thời gian thực hiện các nội dung trong kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn và các vấn đề có liên quan đến cán bộ quản lí các trường trong cụm.

4.Thư ký: (đơn vị nào thực hiện chuyên đề thì đơn vị đó  cử thư kí ghi biên bản)

5. Đối với các trường trong cụm:

- Triển khai các kế hoạch cho các GV trong nhà trường nắm để thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc lịch, thao giảng chuyên đề theo kế hoạch của cụm đề ra.

- Các trường chủ động xây dựng và báo cáo chuyên đề, xây dựng tiết thao giảng đã đăng kí, điều động tổ nhóm thảo luận rút kinh nghiệm. Phân công giáo viên tham dự chuyên đề thao giảng đầy đủ và đúng thành phần.

       -  Các thành viên trong cụm chủ động, sáng tạo và tham mưu các vấn đề về chuyên môn, tổ chức... để việc sinh hoạt cụm thành nề nếp và mang lại hiệu quả cao.

- Giáo viên các trường trong cụm theo sự điều động của Ban giám hiệu để tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn một cách nghiêm túc, hiệu quả.

-Báo cho cụm trưởng trước 5 ngày nội dung, tài liệu, thời gian, địa điểm tiến hành chuyên đề để cụm trưởng báo cáo lãnh đạo PGD và các trường về dự đầy đủ.

6. Đối với đơn vị nơi đặt làm địa điểm tổ chức: 

-Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các giáo viên thực hiện các chuyên đề đã xây dựng.

- Chuẩn bị phòng làm việc, máy chiếu…. và bộ phận hỗ trợ kĩ thuât.

        - Phân công GV làm thư ký cho buổi sinh hoạt chuyên môn đó. Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản nội dung buổi sinh hoạt, theo dõi số lượng các đơn vị tham gia sinh hoạt chuyên môn; làm rõ các nội dung về ưu điểm, tồn tại, hướng cải tiến, những kiến nghị đề xuất của mỗi buổi sinh hoạt. Nộp biên bản cho cụm trưởng sau thực hiện buổi sinh hoạt chuyên môn. – Phối hợp với trường phụ trách bộ môn để chủ trì buổi thảo luận, góp ý, rút kinh nghiệm sau các hoạt động sinh hoạt chuyên môn.

7. Kinh phí chi sinh hoạt chuyên môn cụm:

 - Hiệu trưởng các trường trong cụm có trách nhiệm trích kinh phí từ ngân sách và các nguồn hợp pháp khác để chi tổ chức sinh hoạt chuyên môn; chi mua vật dụng, đồ dùng dạy học phục chuyên đề theo thực tế; chi kinh phí bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tham dự chuyên đề (Các trường tự chủ).

   Trên đây là toàn bộ kế hoạch thực hiện sinh hoạt cụm 4 năm học 2021 – 2022, đề nghị các trường trong cụm triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có thay đổi về nội dung, chương trình, thời gian làm việc sẽ được bổ sung và thông báo tới các thành viên trong cụm, Lãnh đạo Phòng Giáo dục- Đào tạo Quốc Oai chỉ đạo và duyệt thực hiện./.      

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 42
Hôm qua : 13
Tháng 10 : 269
Năm 2021 : 11.041